CARE TIPS

การตรวจสอบสินค้าก่อนถึงมือลูกค้า
เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับฟาแลนนอปซิสที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อน ออกจากบริษัทฯทุกครั้งซึ่งจะตรวจนับจำนวนดอก คุณภาพดอก และความสมบูรณ์ของหน้าดอกและก้านช่อดอกก่อนจะให้ฝ่ายขาย ตรวจนับจำนวนสินค้าและนำส่งสินค้าตามที่ลูกค้าแจ้งความต้องการ มาที่บริษัทฯ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าของเราจะช่วยอำนวย ความสะดวก ลูกค้าในเรื่องการวางแผนการใช้ฟาแลนนอปซิส ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก ฝ่ายผลิต จะให้คำแนะนำด้านการดูแล กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส และประเมินระยะเวลาที่ดอกจะบานให้ ลูกค้าได้ทราบ ทำให้การนำไปจัดแสดงสามารถทำได้ง่ายขึ้น