CARE TIPS

Pack & Ship
1. ไม้ตัดช่อจะต้องการรับน้ำและปุ๋ยหลังการตัด เป็นเวลาข้ามคืนก่อนบรรจุเพื่อรักษาอายุการปักในแจกันให้นานขึ้น
2. ไม้ตัดช่อจะถูกบรรจุลงในหลอดนิ่ม เพื่อลดอากาศเข้าไปภายใน สามารถไล่อากาศออกมา
3. การบรรจุ: สำหรับกล้วยไม้ฟฟาแลนนอปซิสการบรรจุคือ 10 ถึง 15 ช่อ/กล่อง แต่ละกล่องจะมีอย่างน้อย 70 ดอก ตามจำนวนดอกที่แตกต่างกันต่อลำต้นเราบรรจุแตกต่างกันไม้ตัดดอกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ในใยสังเคราะห์เพื่อลดความเสียหาย
4. เอธิล – กอล จะใส่ไว้ในแต่ละกล่อง เพื่อลดความชื้น